Vraag gratis proefles aan

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1a. Door het accepteren van diensten, aangeboden door Rijschool RijbewijsSucces Rijbewijssucces , accepteert de leerling de onderhavige voorwaarden die zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Leidenonder nummer: 50987240

1b. In geval van afwijking van één van deze voorwaarden, wat slechts schriftelijk mogelijk is, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

2. Rijlessen

2a. De les wordt verzorgd door instructeurs, die voldoen aan de bepalingen van de wet Rijonderricht Motorvoertuigen (WRM).

2b. Rijlessen worden overeengekomen voor 60, 90 of 120 minuten. De les wordt volledig benut met het geven van rijles.

2c. De leerling krijgt zoveel mogelijk les van dezelfde instructeur en met hetzelfde motorvoertuig.

2d. De leerling is verplicht om vooraf opgave te doen van het gebruik van middelen die de rijvaardigheid kunnen beinvloeden. Deze opgave wordt strikt vertrouwelijk behandeld.

2e. De leerling is verplicht om legitimatie en eventuele andere verplichte documenten bij zich te dragen gedurende de rijles en (praktijk)examens.

2f. De leerling is verplicht om vooraf te melden of hem bij rechtelijke uitspraak de bevoegdheid tot het besturen van motorvoertuigen is ontzegd.

2g. De leerling is vrij in zijn keuze voor de gewenste categorie van het rijbewijs. Rijbewijssucces is niet verantwoordelijk voor die keuze.

2h. Rijbewijssucces is gerechtigd tijdens de duur van de lesovereenkomst zijn lesprijs te verhogen. Indien de verhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de leerling het recht om de lesovereenkomst schriftelijk te ontbinden tot twee weken na kennisneming van de prijsverhoging.

3. Examens

3a. Theorie leermiddelen zoals een (vragen)boek en cd-rom worden door Rijbewijsucces ter beschikking gesteld en moeten na het behalen van het theoriecertificaat weer worden ingeleverd.

3b. De leerling is zelf verantwoordelijk voor de vraag of daadwerkelijk een rijbewijs kan worden afgegeven indien het praktijkexamen met goed gevolg is afgelegd.

4. Betalingen en Incasso

4a. Betalen kan contant na de genoten rijles. Een uitgereikte factuur kan contant of per bank worden voldaan.

4b. Indien per bank/giro wordt betaald moet dit gebeuren binnen 14 dagen na de dagtekening van de factuur.

4c. Bij het afnemen van een pakket mag de ½ pakketprijs bij eerste les worden betaald en de rest bij 2e helft pakket of via factuur of losse lessen.

4d. Wanneer de in artikel 3a bedoelde leermiddelen niet uiterlijk 4 weken na het behalen van het theoriecertificaat zijn ingeleverd, zal de leerling voor de middelen een factuur ontvangen.

4e. In geval van overschrijding van enige betalingstermijn is de leerling zonder verdere aanmaning in gebreke. Rijbewijssucces is dan gerechtigd om een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de vervaldag.

4f. Voorts dient de leerling bij niet tijdige betaling, vanaf het moment dat rijschool Rijbewijsucces voor de invordering de hulp van derden heeft moeten inroepen, eventuele incassokosten ten bedrage van 15% met een minimum van € 250,- te vergoeden.

4g. Rijschool Rijbewijssucces is, bij niet betaling, gerechtigd om de uitvoering van de verdere lessen op te schorten.

4h. Gekochte pakketten worden niet retour genomen. Terugbetaling van een gereserveerde en vastgelegde theorie en/of praktijkexamen bij het CBR, BNOR of CCV is niet mogelijk.

5. Wijzigingen en Annuleringen

5a. Tenzij een rijles minimaal 24 uur voor de aanvang van de lesafspraak geannuleerd wordt, wordt het afgesproken lesuur in rekening gebracht.

5b. Een rijles mag binnen 24 uur voor de aanvang van de lesafspraak worden geannuleerd indien in die 24 uur de leerling is opgenomen in het ziekenhuis voor een spoedopname of indien een familielid tot in de tweede graad is overleden.

5c. Nadat een leerling de lesafspraak 3x heeft veranderd binnen een termijn van twee maanden, is de autorijschool gemachtigd een extra rijles in rekening te brengen.

5d. Alvorens de instructeur vertrekt als hij bij een leerling op het afgesproken tijdstip geen gehoor krijgt, wacht de instructeur tot 10 minuten na het afgesproken tijdstip op de afgesproken plaats. Indien de instructeur beschikt over een telefoonnummer, zal hij dit nummer proberen. Als de rijles toch geen doorgang kan vinden, wordt de rijles wel in rekening gebracht.

5e. Indien een rijles wegens slechte weersomstandigheden/gladheid niet door kan gaan, worden de kosten niet aan de leerling doorberekend.

5f. Als de praktijkexamendatum afgegeven is, en er wordt een afspraak verzet binnen deze aanlopende termijn naar het betreffende examen, dan wordt de examendatum evenredig ook verder verplaatst.

5g. Bij annulering van het praktijkexamen door het CBR wordt de datum zonder kosten naar een later tijdstip verzet.

6. Aansprakelijkheid en Vrijwaring

6a.Rijschool Rijbewijssucces heeft een aansprakelijkheidsverzekering en een inzittendenverzekering. Alle schade die zij verplicht is om te vergoeden zal beperkt zijn tot het door de verzekering gedekte bedrag.

6b. Indien de leerling niet heeft voldaan aan de bepalingen onder artikel 2, leden d tot en met f of aan enige andere wettelijke verplichting die op de leerling rust, is iedere aansprakelijkheid van Rijbewijssucces voor materiële en/of immateriële schade uitgesloten.

6c. Rijschool Rijbewijssucces heeft een inspanningsverplichting. Zij kan nimmer aansprakelijk gehouden worden voor de keuze zoals genoemd in artikel 2g.

6d.Rijschool Rijbewijssucces kan nimmer aansprakelijk gehouden worden voor het niet behalen van het rijbewijs.

6e. Indien Rijschool Rijbewijssucces aansprakelijkheid mocht worden geacht op grond van toerekenbaar tekort komen, zal haar aansprakelijkheid zijn beperkt tot ten hoogste het bedrag van de in rekening gebrachte lesgelden.

6f. Rijschool Rijbewijssucces vrijwaart de leerling voor aanspraken van derden als gevolg van botsing, aan- of overrijdingen tijdens de rijles en tijdens het praktijkexamen tenzij die voorvallen het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van leerling. Overtredingen van het gestelde in artikel 2d tot en met f worden in dit verband als opzet en/of grove schuld aan de zijde van de leerling gezien.

7. Toepasselijk recht en Geschillen

7a. Alle geschillen welke mochten ontstaan uit overeenkomsten waarop deze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend berecht door de bevoegde rechter te ‘s-Gravenhage, tenzij de leerling binnen een maand nadat hij door Rijbewijssucces in kennis is gesteld dat deze het geschil bij de op grond van de voorwaarden toepasselijke rechter zal aanbrengen, schriftelijk te kennen heeft gegeven te kiezen voor de volgens de bepalingen van de wet bevoegde relatieve rechter en behoudens het recht van Rijbewijssucces om voor de op grond van de wet bevoegd zijnde rechter te kiezen.

7b. Op een met rijschool Rijbewijssucces gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Meer informatie over je rijbewijs halen in Leiden kijk eens hier:
Rijschool Leiden
Rijbewijs halen Leiden